Bongaardpark: nieuw parkje tussen Bongaardstraat en voormalig mijnspoor

In juni werd de flat aan de Bongaardstraat afgebroken. Stichting Buurtbeheer Maria-Gewanden wilde er achter komen of bewoners van de buurt misschien een idee hadden over een toekomstige bestemming van het nu braakliggende terrein. Daarom werd op 23 juni een informatieavond georganiseerd. Via flyers werden omwonenden uitgenodigd voor deze avond waarop ideeën uitgewisseld konden worden.

Bij de mogelijke ontwikkeling van het gebied zijn verschillende partijen betrokken. Zij werden uitgenodigd voor een voorbespreking. Aanwezig waren hierbij: Stichting Buurtbeheer Maria-Gewanden, Woonpunt (eigendom van de grond), gemeente Heerlen, Gebrookerbos en een vertgenwoordiger van de gemeente die belast is met de ontwikkeling van het voormalige mijnspoor (werktitel Leisure Lane). Besloten werd dat een invulling van het terrein vergelijkbaar zou kúnnen zijn met die aan het pas aangelegde bosje bij het Lagervoetpad, maar dat het absoluut noodzakelijk was dat meer omwonenden betrokken moesten zijn.

Een algemene informatieavond dus, waarbij iedereen die dat wilde zijn idee onder de aandacht kon brengen.

Bongaardpark bijeenkomst bewoners

De avond leverde veel ideeën op waar door iedereen aan het eind op gestemd kon worden. De voorkeur ging uit naar een gedeeltelijke beplanting met bomen, aanleg van een wandelpad met bank. Het plan zou aan moeten sluiten bij de toekomstige ontwikkeling van het voormalige mijnspoor. Een werkgroep werd gevormd die aan de slag ging met het maken van een ontwerp en fondsenwerving.

Ideeën Bongaardpark

Na enkele weken lag er een plan dat er als volgt uit ziet:

Plattegrond Bongaardpark

Het is nog niet duidelijk wanneer met de uitvoering van het plan wordt begonnen. Gelet op het feit dat er nieuwe bomen worden geplant, zal dit hoogstwaarschijnlijk in het voorjaar van 2019 gaan gebeuren. Voor die tijd kan er al begonnen worden met de aanleg van de paden.

Enkele bestaande markante bomen zijn tijdens de sloop van de flat niet verwijderd. Zij zullen deel gaan uitmaken van het nieuwe Bongaardpark. Ook zal er ruimte zijn voor een kleine waterpoel en een rustplaats voor fietsers die over het toekomstige fietspad rijden.